torsdag 22 maj 2014

Miljö och Byggnadsnämnd den 15 maj 2014

Generellt kan en uppgång skönjas i byggkonjunkturen. Antalet besök på förvaltningen går stadigt uppåt. Nämndens budget håller, med ett litet överskott, med undantag för bostadsanpassning, Frågor om bostadsanpassning kan vi inte styra och vi anser att dessa beslut inklusive ekonomi bör ligga på Ks med bistånd av våra handläggares kompetens.
Vi arbetar också med Naturvårdsplanen som av vissa skäl blivit försenad och fördyrad.  Kommunstyrelsen har bistått med pengar och projektet fortskrider. Presentation i Fullmäktige beräknas ske på våren 2015.
Våra mål enligt styrkorten ser ut att hålla. Vad som pågår och förväntas utvecklas positivt är digitalisering av ärendeprocess såväl som arkivrutiner.
Beträffande rättssäkerheten förblir det en källa för ständigt lärande. Överklaganden av våra beslut är regel.
Vi avser också att initiera ett kulturmiljöprogram enligt styrkorten.

Så till nämndens beslut. Nämnden beslutade påföra byggsanktionsavgifter i två fall, ett för utebliven hörsamhet beträffande nödvändigheten att söka bygglov, (Hököpinge) samt ett att den nybyggda bostaden tagits i bruk utan slutbesiktning. (Falsterbo) I ytterligare ett fall beslutades att påföra byggsanktionsavgift för ett olovligt uppfört plank i Höllviken
Det är konstigt att det förekommer byggaktiviteter utan att man tar reda på vad som gäller. Det borde vara enkelt att förhöra sig på byggnadsavdelningen om tänkta planer håller innan man sätter igång. Vi i nämnden är tillsatta för att bevaka lagstiftningen när det gäller samhällets planering, byggande och miljö.
Till sist det eviga problemet med avverkning av fullvuxna träd i områden där det inte får förekomma, enligt detaljplanerna.  Även där borde man ringa Miljö och Byggnadskontoret först innan man sätter igång och sågar. Utan marklov blir det dyrt.
Vi ses!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar