tisdag 14 oktober 2014

Byggnadsnämnden den 9 oktober 2014

Fortsatt kan en liten uppgång i byggkonjunkturen märkas. Nämndens budget håller, med ett litet överskott, bortsett från bostadsanpassning som tidigare påpekats.
Vi arbetar vidare med Naturvårdsplanen som av vissa skäl blivit försenad Kommunstyrelsen har bistått med pengar och projektet skall hålla tidsplan. Presentation i Fullmäktige beräknas ske på våren 2015.
Vad som pågår inom Miljö och Byggnadsavdelningen och förväntas utvecklas positivt är digitalisering av ärendeprocess såväl som arkivrutiner.

Beträffande rättssäkerheten förblir det en källa för ständigt lärande. Överklaganden av våra beslut är regel.

Vi avser också att initiera ett kulturmiljöprogram enligt styrkorten.

Så till nämndens beslut. En policy har fastställts och beslutats beträffande vissa bygglovsbefriade åtgärder inom områden som utgör värdefull miljö. Se Attefalls ändring av PBL den 2 juli 2014. Bygglovsenheten har valt ut några områden i kommunen som enligt lagen får undantas. De flesta områden omfattas sedan tidigare av bevarandeplaner eller har särskilda bestämmelser i gällande detaljplaner. Innan åtgärder planeras av enskilda fastighetsägare som generellt vill bygga enligt nämnda lagstiftning måste kontakt tas med byggnadsavdelningen. Nämnda områden skall dessutom beskrivas på kommunens hemsida.

Utöver rena bygglovsärenden behandlade vi remiss från Planavdelningen gällande Skanörs Hamn. Planen har gått på remiss till ett stort antal instanser som brukligt är i sådana sammanhang. Vårt svar påpekade främst de miljömässiga konsekvenser som förslaget medför. Det handlar här om samma problem som i Falsterbokanalen, nedsmutsad mark, spill och dagvatten, uppläggningsplatser för fritidsbåtar, parkering samt viss bebyggelse. Länsstyrelsen kommer också att lämna sina synpunkter. Vårt svar tillsändes Planavdelningen.
Det är inte tal om annat än att hamnen bör ”snyggas” till och anpassas till dagens behov men frågan är om det skall vara en fritids/småbåtshamn eller en camping? eller en badstrand med bilparkering? Viss hantverks-och fiskeanknuten verksamhet måste få förekomma. Hamnen byggdes år 1987. Vilket det än blir så kommer det förmodligen att kosta väldigt mycket pengar.

Det var det hela för denna gång. Vi ses igen i november. Nämnden med nuvarande ledamöter sitter kvar året ut.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar