söndag 15 december 2013

Årets sista nämnd.


Årets sista nämnd behandlade ett fåtal frågor, inte desto mindre betydelsefulla, men mötet gick fort och vi önskade varandra en god jul och ett gott Nytt År. Det första av betydelse är:

Ny infart till Vellinge centrum.

Detaljplan för Vellinge norra infart behandlades i samråd den 25 november. Efter samrådet sammanställs synpunkter och förslaget revideras inför en ny utställning för granskning av berörda och allmänhet. Planen beräknas sedan antas under våren 2014. Genomförande  beräknas ske inom 5 år från det datum planen vunnit laga kraft. Vi har inga synpunkter i nuläget. I stort sett kommer leden att medföra betydande förbättringar både miljö- och säkerhetsmässigt.

Energi- och klimatrådgivning i egen regi.

Kommunen har intill nu köpt denna tjänst från Energikontoret i Skåne. Att vi nu från och med våren 2013 själva ansvarar för energi- och klimatrådgivningen i kommunen är en klar förbättring. Energi- och klimatrådgivarnas uppgift är att ge opartiska råd till hushåll, företag, skolor och lokala organisationer. Nämnden upprättade förslag till Verksamhetsplan.

Bygglov för utbyggnad av café.

Vellingeblomman AB erhöll bygglov för utbyggnad av caféverksamheten vid  befintlig kaffestuga på Vellinge väster. Nämnden ansåg att åtgärden kan ses som ett tillägg för att uppfylla dagens krav på livsmedelshantering och tillgänglighet.

I övrig behandlades ett antal ärenden av myndighetskarraktär. Dessa ärenden omfattade förelägganden om, och krav på rättelser där lag och bestämmelser inte följts. Nämnden är då ansvarig enl. lag att agera.


God jul och ett gott Nytt år till alla läsare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar